Vedtægter for Zen – For Bestøverne & dig

§1 Om organisationen

·    Organisationens navn er Zen Støtten. Til dagligt kendes vi også som Zen – For bestøverne & dig – samt Zen GrowH

·    Organisationen er opbygget på faste principper – vi er en almennyttig virksomhed baseret på en NGO og non-profit organisation, vi modtager ingen statslig støtte andet end som gaver og er derfor uafhængige af offentlige myndigheder og politiske partier.
Vi er afhængige af støtte fra organisationens medlemmer, venner, donationer, sponsorater og frivillig hjælp, samt puljestøtte fra fonde

·    Zen Støtten er udelukkende til for at lave & støtte op om bestøver-relaterede projekter og dermed er vi til gavn for bestøvende insekter og natur. Vi har også fokus på andre nytteinsekter.

·    Zen Støttens almennyttige videnscenter skal primært baseres på arbejdskraft af flexjobbere, førtidspensionister, hjemløse og andre personer i lignende situationer.

·    Organisationen er ikke stiftet for at skulle give direkte overskud til enkeltpersoner, men er almennyttig med fokus på insekthabitat. Enkeltpersoner, også stiftere af organisationen, kan udelukkende få løn i form af arbejde for Zen Støttens projekter

Foreningen har hjemsted i Freerslev, 4690 Haslev i Faxe Kommune. Dette hjemsted ønsker vi at flytte til vores fremtidige Videnscenter (almennyttigt sted, der til tider vil være åbent for offentligheden) således at grønne projekter kan gennemføres og videreudvikles.

Organisationen er blevet registreret med cvr. nr: 35186182

§2 – Formål
Zen Støttens formål er at fremme fokus på og øge eksistensen af de essentielle bestøvende insekter og andre vigtige nytteinsekter, samt at øge tilstedeværelsen af pollenfyldte blomster, træer, buske etc. i naturen

·    Øge bestanden af bier og andre insekter, samt øge bestanden af bestøver-venlige blomster etc.

·    At fremme viden om de bestøvende insekters eksistens og deres vitale tilstedeværelse og kunne støtte op om bl.a. biholdere og andre med fokus på naturen. Dette skal ske gennem samarbejde med vores medlemmer – både erhvervs- og privatmedlemmer.

·    Sprede viden om honningbier, vilde bier og andre bestøvende insekter, samt andre nytteinsekter

·    Sprede viden om økosystemet, fødekæden og sammenhængen med de bestøvende insekter

·    Arbejde for økologiske/bæredygtige projekter i natur/landbrug/grøftekanter samt i private haver/altaner

·    At arbejde for at GMO afgrøder og pesticider som er skadelige for bestøvende insekter forbydes

·    At kunne opkøbe eller få doneret jord til biavl og dyrkning af økologiske frugter, planter, urter

Vi vil arbejde for at kunne blive sponsoreret eller kunne købe eller leje et gammelt gartneri/planteskole eller nedlagt landbrug – her vil vi lave en almennyttig Videns Bigård/Videnscenter, som kan være til gavn for vores projekter. Her kan der også blive oprettet særlige projekter tilrettet børn & unge, eller fx for personer med skræk for bier. Et almennyttigt videnscenter, hvor vores projekter kan få ben at gå på. Dette beskrives meget tydeligere under det almennyttige videnscenter  i andre dokumenter, fx på vores hjemmeside.

·    At arbejde for flere grønne projekter til gavn for insekterne, naturen og dermed os alle

·    At arbejde for socialøkonomiske projekter til gavn for lokal og national vækst med henblik på arbejdspladser

·    At arbejde for at lave projekter, særligt for børn og unge, i form aktiviteter og forløb der lærer dem om bier og natur. Disse projekter kan være undervisning, foredrag, debatskabende aktiviteter, folkeoplysende og natur/samfundsengagerende organisationsarbejde.

Vi har flere projekter på vej, som vil tage form sammen med vores voksende organisation

Organisationen ønsker at kunne drive almennyttig virksomhed, hvor indtægterne fra denne virksomhed udelukkende går til arbejdet i organisationen – det kan fx være salg af honning fra organisationens egne bistader. Salg af håndlavede insekthoteller, fuglebade, bistader, humlebi-bi etc.

Vi ønsker at Videns Bigården/Videnscentret kan skabe arbejdspladser både i form af freelancere, timelønnede, deltids og fuldtidsansatte, samt til frivillige hænder som har lyst til at bidrage til det grønne arbejde med deres tid og kræfter.

Honningen fra de enkelte bistader tilhører Zen Støtten. Særskilte aftaler kan forekomme.

Organisationen kan have indtægt fra erhvervsmæssig virksomhed, kontingenter, deltagerbetalinger og gebyrer til dækning af omkostninger ved organisationens aktiviteter. Organisation kan modtage gaver, sponsorater, donationer og andre bidrag. Organisationen kan modtage offentlige og private tilskud og kan desuden udvikle, lede og administrere projekter, eje, leje, udlåne, drive og udleje lokaler, anlæg og udstyr til honningproduktion og biavl til medlemmernes ikke-erhvervsmæssige brug. Det er desuden muligt at gøre det sammen til erhvervsmæssig brug, så længe indtægterne forbliver i organisationen og bruges til almennyttige formål, samt administrationsmæssige omkostninger forbundet med projekter i organisationen.

Organisationen har brug for frivillige, ildsjæle og initiativrige personer som vil være medlem af Zen Støtten – på denne måde kan visionerne og mulighederne få lov til at gro side om side med blomsterne og bestanden af insekter.

Organisationen ønsker at samarbejde med andre grønne organisationer, således at vi i fællesskab står sammen i grøn front til gavn for både samarbejdspartnere, medlemmer og naturen i almenhed.

§3 – Medlemmer
Som medlemmer kan optages alle som er interesserede i at støtte op om organisationens formål

·    Virksomheder med cvr. nr

·    Iværksættere

·    Privatpersoner og hele husstande

·    Foreninger & Organisationer

·    Institutioner

Det er et krav, at man som medlem på ingen måde misbruger de informationer, som man kommer i kontakt med via Zen Støtten

Medlemskabet er bindende for 1 år af gangen – man kan dog, hvis man ønsker, melde sig ud uden at modtage kontingentet retur. Dette gælder både for erhverv, private og foreninger/organisationer og institutioner.

Ønsker man at udmelde sig af Zen Støtten, skal vi have din opsigelse senest 1 mdr. før dit medlemskab automatisk vil blive fornyet. Dette gælder både for erhverv, private og foreninger/organisationer.

Medlemmerne betaler kontingent. Kontingentet dækker for medlemskabet og er med til at udvikle Zen Støtten

Medlemmer optages umiddelbart som passive medlemmer. Passive medlemmer kan ikke bestemme over aktiviteterne i Zen Støtten, men er velkomne til at komme med forslag og idéer, samt at deltage frivilligt i at udføre vores projekter.

Medlemmer der ønsker at være aktive kan kontakte os. Aktive medlemmer som samtidig ønsker at deltage i foreningens virksomhed med mulighed for at opnå stemmeret vedr. organisationens grønne projekter opfordres til at kontakte organisationen direkte for aftale om medlemmets position i organisationen. Aktive medlemmer er meget velkomne til at stille op til vores frivillige bestyrelse, samt at deltage på anden vis i organisationens mangeartede projekter.

Medlemskab ophører umiddelbart ved manglende rettidig betaling af kontingent eller andre økonomiske forpligtelser overfor organisationen

Medlemskab kan suspenderes med omgående virkning pga. manglende overholdelse af organisationens vedtægter – endelig afgørelse af eksklusion skal træffes af samtlige 3 stiftere af organisationen efterfølgende.

§4 – Årsregnskabet
Regnskabsåret er kalenderåret.
Ansvarlig for regnskabet er Tanja Schjellerup

Ansvarlig for at gennemgå og godkende regnskabet er Tim F. Olsen

Når organisationens indtægter vokser vil en registreret revisor blive sat til at godkende årsregnskabet.

§5 – Indtægtsgrundlag
Zen Støttens indtægter består bl.a. af

·    Medlemskontingenter

·    Indtægter fra egne aktiviteter

·    Indtægter fra donationer, sponsorer, gaver m.v.

·    Støtte fra puljefonde

·    Indtægter fra erhvervspartnere som donerer noget af deres overskud fra salg til vores arbejde

·    Indtægter fra samarbejdspartnere på anden vis – ex: ZenUrt – Choice Of Natures (mindst 2 % af overskuddet fra hver kundeordre og salg) – Fast samarbejdspartner

·    Andre indtægter

Zen Støttens indtægter bruges til at udvikle og gennemføre vores visioner & principper – mindstedelen (max 30 % med fokus på mindre) vil gå til administration, størstedelen (Mindst 70 %) til grønne projekter.

Alt overskud investeres i Zen Støtten og dermed i at udvikle nye projekter, samt skabe vækst med fokus på flere arbejdspladser.

Kontingentsatser vurderes 1 gang om året og ændres med varsel til samtlige medlemmer om, hvis der sker ændringer i satsen. Det kan aldrig blive med tilbagevirkende kraft.

Organisationen vil, når vi har nok gavegivere og medlemmer, søge SKAT om ligningslovens §8A, således at vi kan bruge samtlige indtægter til vores naturprojekter og dermed yde meget mere gavn for bestøvende insekter, natur og os alle som er afhængige af biernes livsnødvendige tilstedeværelse.

§6 – Organisationen
Organisationen er stiftet og styres dagligt af Tanja Schjellerup, Rune Schjellerup & Tim Olsen

ZenUrt – Choice Of Nature som har deltaget i oprettelsen af organisationen og er fast sponsor har ingen økonomiske forpligtelser i Zen Støtten, ej heller kan ZenUrt – Choice Of Nature få nogen del i overskuddet hos Zen Støtten.

Ved små beslutninger er Tanja Schjellerup ansvarlig og er den tegningsberettigede for organisationen. Ved større beslutninger skal alle 3 medlemmer af bestyrelsen deltage i den endelige beslutning.

Den daglige ledelse kan bemyndige og ansætte aktive medlemmer til varetagelse af opgaver i organisationens drift. Den daglige ledelse kan ligeledes selv være ansat i organisationen eller arbejde via freelanceløn for organisationen.

Den daglige ledelse kan skabe en generalforsamling af aktive medlemmer, som vil få til opgave at arrangere og være ansvarlige for diverse grønne projekter i organisationen.

Generalforsamlingen af aktive medlemmer skal ligeledes stifte en bestyrelse med et ulige antal á min 3 og max 11 frivillige bestyrelsesmedlemmer.

§6a – Bestyrelse
Når organisationen har nået et vist antal medlemmer begynder vi at åbne op for medlemsmøder, samt stifte en bestyrelse bestående af frivillige aktive medlemmer 3,5, 7, 9 eller 11. De valgte medlemmer konstituerer sig selv som formand, næstformand, kasserer, referent, suppleant etc.

Bestyrelsen vil have det daglige ansvar for at gennemføre diverse grønne projekter, samt at råde over pengene som afsættes til disse projekter. Bestyrelsen vil hvert år få en pose penge (hvis størrelse er afhængig af hvor mange penge, som vi modtager fra støttegivere etc.), som de har til rådighed til brug på forskellige grønne projekter. Bestyrelsen vil råde over det beløb som afsættes til projekter – Ledelsen vil råde over det beløb som afsættes til drift.

Bestyrelsen eller generalforsamlingen kan aldrig være organisationens øverste ledelse. Bestyrelsen er udelukkende til at aktive medlemmer, som er valgt ind i bestyrelse, kan bidrage gavnligt til projekterne i organisationen, samt have stemmeret ved bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har det daglige ansvar indenfor gennemførelse af projekter. Den daglige ledelse/stifterne har det daglige ansvar for driften af organisationen og det almennyttige videnscenter.

Bestyrelsen kan fra deres budget hyre freelancere til gennemførelse af projekter. Bestyrelsen kan aldrig råde over ledelsen budget (driftsbudgettet). Bestyrelsen råder udelukkende over projekt-budget.

Bestyrelsen kan få til ansvar, at holde det samlede årlige regnskab (driftsbudget og projektbudget) bogført og opdateret.

Ledelsen kan hyre og ansætte personer i hele organisationen – Ledelsen kan dog ikke udenom bestyrelsen råde over bestyrelsens årlige fastsatte budget.

§7 – Møder
Når organisationen har nået et vist antal medlemmer begynder vi at åbne op for medlemsmøder, samt stifte en evt. generalforsamling bestående af frivillige aktive medlemmer, der dog umiddelbart ingen endelige beslutninger kan drage, men hvis ansvar vil være at gennemføre valg af bestyrelse, samt komme med forslag til kommende grønne projekter og aktiviteter.

Generalforsamlingen kan aldrig være organisationens øverste ledelse, generalforsamlingen er udelukkende til at aktive medlemmer kan bidrage gavnligt til projekterne i organisationen, samt have stemmeret ved projekter, hvor organisationens daglige ledelse har ønske om dette.

Et ordinært møde mellem organisationens ledelse afholdes mindst 4 gange årligt, hvor alle deltagere har stemmeret.

Et ordinært møde mellem organisationens ledelse og bestyrelsen afholdes mindst 1 gang årligt, hvor alle deltagerne har stemmeret.

Et ordinært møde mellem organisationens ledelse og generalforsamlingen afholdes mindst 1 gang årligt, hvor alle deltagere har stemmeret.

Ved medlemsmøder mellem bestyrelsen/generalforsamlingen og medlemmer, som ikke er del af generalforsamlingen/bestyrelsen vil aktive medlemmer være vel vidende om, hvorvidt der er projekter der skal stemmes til og de har hver én stemme – Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Bestyrelsen skal når den er stiftet holde ordinære møder mindst 3 gange om året, hvor alle deltagere har stemmeret.

Generalforsamlingen samt Bestyrelsen kan aldrig afsætte den stiftende ledelse.

§8 – Ved. evt. ophør af organisationen
Evt. overskud ved ophør af organisationen vil udelukkende blive brugt til at afslutte projekter med insekter og natur, fødekæde og økosystem.

Ophøret kan udelukkende ske ved mindst 2/3 dele enighed fra den daglige ledelse (De 3 stiftere af organisationen). Den daglige ledelse vil altid være opdateret på vedtægterne og skal altid bestå af mindst 3 personer.

Daglig ledelse 2013-2015:

Tanja Schjellerup, Tim Olsen, Rune Schjellerup

§9 – Regnskab og revision
Foreningens formue anbringes på Zen Støttens folio konto i Jyske Bank
Regnskabsåret er kalenderåret
Regnskabet skal underskrives af Tim Olsen og en registreret revisor, når en sådan tilsluttes organisationen

§10 – Hæftelse
Zen Støtten og dens medlemmer, samt stiftere og daglige ledelse hæfter kun for sine forpligtelser med den til organisationens til enhver tid tilhørende formue og kan aldrig hæfte med sin private egen formue.

ZenUrt – Choice Of Nature hæfter aldrig for Zen Støttens forpligtelser og hæfter aldrig med sin egen formue.

§11 – Vedtægterne
Vedtægterne er gældende fra nedenstående dato – de kan dog tilrettes i fremtiden, dog aldrig så overskuddet af Zen Støtten går til andre end Zen Støtten, ligesom det aldrig kan ændres at evt. overskud i tilfælde af opløsning af organisationen går til bestøvende insekter og natur projekter.

Denne sætning fra §6a – ”Bestyrelsen eller generalforsamlingen kan aldrig være organisationens øverste ledelse. Bestyrelsen er udelukkende til at aktive medlemmer, som er valgt ind i bestyrelse, kan bidrage gavnligt til projekterne i organisationen, samt have stemmeret ved bestyrelsesmøder.” – samt denne sætning ” Generalforsamlingen samt Bestyrelsen kan aldrig afsætte den stiftende ledelse.” fra §7 kan aldrig ændres eller slettes fra vedtægterne.

§12 - Da bestøvende insekter er levende dyr kan Zen Støtten aldrig drages til ansvar for en bifamilies evt. død eller andre omstændigheder der følger af at insekterne tilhører naturens verden – Ej heller kan Zen Støtten drages til ansvar for omstændigheder der handler om andre bestøvende insekter/nytteinsekter.

D. 6/7 – 2013 – Freerslev
Zen Støtten
Tanja Schjellerup – Tim Olsen – Rune Schjellerup

Små rettelser/tilføjelser er indskrevet i vedtægterne d. 11/1 – 2014

Små rettelser/tilføjelser er indskrevet i vedtægterne d. 21/4 – 2014

 


Lidt om os


Læs mere om os & vores visioner, mål og grønne projekter

Venner & Partnere
Støt vores arbejde


Din støtte er rigtig vigtig. Her kan du læse mere om, hvordan du bliver medlem, giver et bidrag, en gave og meget mere - Vi glæder os til at sige tak til dig på flere millioner biers og naturens vegne

Find din måde at støtte på her

Bierne & blomsterne

Find ud af mere om bier her

Bier er utrolig fascinerende 

Lær mere om dem her

Tilmeld dig Buzz News

Få nyhedsmailen i din inbox

Bee-Friendly Gifts

Ved at forkæle dig selv eller en du holder af med vores samarbejdspartneres produkter kan du støtte bierne og vores arbejde


Se hvordan du forkæler dig selv og bierne -->

Bliv medlem

For under 1 kr. om dagen kan du gøre en stor forskel for naturen


Som medlem hos os støtter du vores arbejde for de essentielle bier,  en rig flora, økologi og en sund natur 

Vælg dit medlemsskab her

Sponsorer


Hvorfor hjælpe insekter?

Insekterne sørger for at holde fødekæden, økosystemet og biodiversiteten optimal for alle - også mennesker

Også dig - Læs mere her

Involver  dig

Det er let at hjælpe insekterne - du kan endda starte hjemme i din egen have eller din altan. Bliv frivillig og deltag i arbejdet for vores alles fødekæde

 Vi gør det let for dig 

Lær mere her

Vores ønskeliste

Ønsker du at støtte os på anden vis kan du tage et kig på vores ønskeliste ... måske har du noget, som du vil sponsorere til vores blomstrende arbejde?

Giv en gave